Le code de César

mod kbdsmvo x’k aeo zoe n’sxdobod, cs mo x’ocd n’kddsbob vk mebsycsdo noc vomdoebc !

ox oppod, vk mbizdyqbkzrso k ex nopked. ex wocckqo myno ocd dboc fsdo bozobo od zoed nyxm zbocoxdob ex sxdobod. zyeb ofsdob mod sxmyxfoxsoxd, yx zyebbksd kvybc kfysb bomyebc keh domrxsaeoc no cdoqkxyqbkzrso aes nsccswevoxd noc sxpybwkdsyxc combodoc nkxc noc sxpybwkdsyxc lkxkvoc.

nkxc mod ohowzvo ne myno no mockb, yx mrobmro cswzvowoxd k ox owzomrob vk vomdebo swwonskdo. yx xo mrobmro nyxm zkc k boxnbo vo myno sxmkccklvo. mo myno rscdybsaeo k boxne noc cobfsmoc zoxnkxd noc csomvoc. oxmybo ketyebn’res, vo mynkqo byd13 ocd edsvsco nkxc voc pybewc zyeb owzomrob exo vomdebo swwénskdo noc mobdksxoc sxpybwkdsyxc (cyvedsyxc no toeh, zkb ohowzvo).

mywwo fyec, to cesc mebsoeh. kvybc, cs fyec kfoj ve mo wocckqo, wobms no w’oxfyiob ex wocckqo myxdoxkxd vo wyd zkvwosbkc k v’knbocco cesfkxdo : nvopeb kd qwksv.myw